top of page

חבר אני לכל אשר יראוך

באדר תש"פ התקיים בבית המדרש כינוס בנושא מדיניות יהודית במדינת ישראל. הכינוס הפגיש אנשי תורה ממגזרים שונים השותפים לחזון המדינה היהודית. הדוברים הציגו מדיניות על פי התורה בסוגיות נבחרות כמקרה מבחן למדיניות כללית על פי התורה.

חבר אני לכל אשר יראוך
bottom of page