top of page
Books

הושהה קידומו של חוק ייצוג נפרד לקטין

סיבה טכנית? עניין עקרוני? בוטלו ישיבות ועדת הכנסת המשותפת שנועדו לקדם חוק אשר עלול לפגוע במעמד ההורים.

ערוץ 7

ב' בסיון תשע"ח

שתי ישיבות משותפות של ועדת חוק, חוקה ומשפט והוועדה לזכויות הילד של הכנסת, שנועדו להיערך בשבועות הקרובים כדי לקדם את החוק ל"ייצוג נפרד לקטין", בוטלו. ההודעה על כך שוגרה אמש למוזמני הישיבות.

בוועדה לזכויות הילד לא מסרו את הסיבה לביטול הישיבות, כך שהאפשרות שמדובר בסיבה טכנית ולא עקרונית, קיימת. ואולם, האפשרות הסבירה יותר היא שההתנגדות העקרונית לחוק, כפי שהוצגה ב"ערוץ 7", בישיבת הוועדה האחרונה ובמגעים שהתנהלו מחוץ לוועדה, היא שגרמה להשהיית תהליך קידום החוק.

היועצת המשפטית של תנועת המשפחה, עו"ד יסכה בינה, הציגה את התנגדות התנועה לחוק בישיבה שנערכה ב-7.5.18, ודבריה זכו לתהודה חיובית בקרב הנאספים, כולל בכירים במשרד הרווחה.

במאמרים ב"ערוץ 7" הובהר כי החוק המוצע משתלב במגמה חקיקתית של זרם "זכויות הילד", ששמה לה למטרה לערער את מעמדם של ההורים הביולוגיים וליטול מהם את מעמד האפוטרופוסים הטבעיים, האחראיים לייצוג הילד מול הרשויות.

החוק המוצע קובע שבהליכים להוצאת ילד מרשות הוריו, תמיד ימונה לילד עורך דין אשר ייצג אותו בנפרד מההורים. זאת, בניגוד למצב הנוכחי, בו ההורים הם המייצגים את הילד אלא אם בית המשפט מצא לנכון לקבוע אחרת. אם הילד מיוצג ע"י עו"ד נפרד אשר מונה ע"י המדינה, הרי שייתכן בהחלט מצב שבו העו"ד יתמוך בהוצאת הילד מרשות הוריו ובכך ינטרל את התנגדות ההורים.

הוועדה דנה בשתי גירסאות של הצעת החוק: האחת הוגשה ע"י ח"כ שולי מועלם (הבית היהודי) ואילו השנייה הוגשה כטיוטה ע"י משרדי המשפטים והרווחה. לטובת הקוראים מצ"ב הצעת החוק, נייר העמדה של "תנועת המשפחה" שהוגש לוועדה ונייר עמדה של תוכנית "תורת המדינה", אשר הוגשה לחה"כ מועלם ומוטי יוגב.

bottom of page