top of page

כנס המשפחה פסגות

משפחת עטר מהיישוב פסגות, נספתה כולה בתאונת דרכים בחשוון תשע"ט .2018
מתוך הכאב על אובדן משפחה שלמה, החליט היישוב בשת"ף עם ארגון תורת המדינה לעסוק בנושא חיזוק המשפחה היהודית ובכך להנציח את זכר משפחת עטר.
כנס "המשפחה: נאמנות. מחוייובת. חיבור." עסק בהיבטים תרבותיים הגותיים ומעשיים בחיזוק המשפחה היהודית.

כנס המשפחה פסגות
bottom of page