top of page

אודתינו בקצרה

ארגון תורת המדינה הוקם בשנת תשע"ה, 67 למדינת ישראל. הארגון עוסק בעיצוב מדיניות ציבורית על פי התורה ומקדם מדיניות באמצעות לימוד, מחקר, חקיקה ויוזמות ציבוריות.
לארגון תורת המדינה שני תחומי פעילות מרכזיים: בית מדרש ומכון מחקר.


בית המדרש:
בבית המדרש לומדים בחורי ישיבה ואברכים. לבית המדרש מתודה לימודית חדשנית בשם: ערכים, תודעה, מדיניות. תכנית הלימוד כוללת לימוד עיוני ישיבתי ממקורות הגמרא תוך חשיפת עולם הערכים העומדים בבסיס הסוגיות. עולם הערכים התורני מעומת עם עולם הערכים של התרבות המערבית. העימות מייצר סולם ערכים רלוונטי ומציאותי.
הלומדים מקבלים העשרה בתחומי המחקר, הכתיבה, החשיבה האסטרטגית וההנהגה ממומחים, ומקבלים מלגת קיום.

מכון מחקר:
מכון המחקר מתרגם את הסוגיות הלמדניות לתודעה תרבותית והגדרות יסוד משפטיות המבוססות על התורה. המכון מפיק ניירות עמדה, מחקרים, פרסומים, יוזמות חקיקה ובלימת חקיקה, כנסים ציבוריים וקואליציות גופים.

מי אנחנו?

צוות הארגון

הרב יעקב יהודה יקיר למד בישיבת הגבוהה הסדר אור עציון אצל הרב חיים דרוקמן, בכולל חזון אלחנן בעיר דוד, ובכולל לדיינות יד ברוודמן אצל הרב משה דימנטמן. נקרא על יד הרב דני איזק לשמש כר"ם בישיבת ההסדר בית אורות.
בשנת תשע"ד הקים עם הרב יאיר קרטמן את תוכנית תורת המדינה בישיבה, והיום משמש כראש בית המדרש תורת המדינה בית אורות.

עותק של 7HM09001.JPG

הרב יעקב יהודה יקיר
ראש הארגון וראש בית המדרש

הרב יאיר קרטמן למד בישיבה הגבוהה בית אל, בעל כושר לרבנות עיר, שימש כר"מ בישיבת בני צבי, ממיסדי תנועת קוממיות.
בשנת תשע"ד הקים עם הרב יעקב יקיר את תוכנית תורת המדינה בישיבת בית אורות, כיום משמש כראש מכון המחקר של ארגון תורת המדינה ומוסר שיעורים בבית המדרש.

%2525D7%25259B%2525D7%2525A0%2525D7%2525

הרב יאיר קרטמן
ראש הארגון וראש מכון המחקר

סיכום שנה תשפ"ב

כתבות

סיכום שנה תש"פ

ערש תשפג.jpg
תורת המדינה התרמה ערש תשפא.jpeg
שנה טובה - סיכום שנת תשפג - ארגון תורת המדינה.jpg
bottom of page