top of page

כנס השקה לספר דרך ירוסלם

המסורת הרוחנית של ”ביתא ישראל“ הינה מרכיב מרכזי בזהות הקהילה. המרכיב הרוחני הוליד מסירות נפש, בשמירת ייחודם בין הגויים, ובכמיהה לירושלים – ’ירוסלם‘. שימת הדגש על הייחוד הרוחני של הקהילה, תוך גיבושו בכתב, והפצתו, יכולה להביא להעשרת השיח של נקודת ’ירוסלם‘ בציבוריות הישראלית.
בכנס עסקנו במסורות הרוחניות של ביתא ישראל העולות מתוכן הספר ’דרך ירוסלם‘. מחבר הספר, מרדכי ברוך, הוא בן לשושלת מנהיגים רוחניים בקרב יהדות אתיופיה, ובוגר תכנית ’תורת המדינה-בית אורות‘.

כנס השקה לספר דרך ירוסלם
bottom of page