top of page

כנס רמלה המשפחה אתגרים וחזון

"כנס רמלה", כנס רמלה ה-9 עסק במשפחה היהודית. יו"ר הכנס היה הרב יאיר קרטמן, ומכון תורת המדינה היה אחראי על הדוברים וניהול התוכן. לכנס הגיעו מאות משתתפים, ולקחו בו חלק עשרות רבנים ואישי ציבור. תוכן הכנסים והנקודות המרכזיות שנידונו בו עלו על הכתב ופורסמו בחוברת.

כנס רמלה המשפחה אתגרים וחזון
bottom of page