top of page
Books

"בג"ץ הבוגדת": ארגון 'תורת המדינה' מבקש להצטרף כידיד בית המשפט

הדיון צפוי להתקיים בשבוע הבא, ובו ידונו שופטי בג"ץ במרכיב הנאמנות במשפחה וכן בסמכות בתי הדין הרבניים לדון בנושאים המסורים להם על פי חוק

הקול היהודי

ה אב תש"פ

בג"ץ ידון בשלישי הבא י"ד אב (04/08/2020), בדיון נוסף בתיק העוסק בחלוקת ממון בעת גירושין על רקע בגידה.

בית הדין הרבני הגדול קבע כי האישה אינה זכאית לחלק בדירת מגורים שהגיעה לבעל בירושה ורשומה בטאבו על שמו. פסק הדין הסתמך על חוק 'יחסי ממון בין בני זוג', אשר מחריג נכסי ירושה, מחלוקת הרכוש המשותף בגירושין. בית הדין טען כי 'הלכת השיתוף הספציפי' אשר פותחה על ידי בית המשפט העליון, לא חלה במקרה זה. בדברי אחד מהדיינים, הועלתה טענה מסייעת ולא מכריעה, כי במקרה של בגידה, 'הלכת השיתוף הספציפי' אינה סבירה, בשום קנה מידה.
האישה עתרה לבג"ץ בטענה שבית הדין הרבני חרג מסמכותו, בכך שייחס משקל לטענה כי האישה בגדה בבעלה. בג"ץ ברוב של שני שופטים מול אחד, אשרר את פסק הדין בטעמים של נתינת מקום לאוטונומיה השיפוטית של בתי הדין הרבניים ושל כיבוד האוטונומיה של היחיד ביחס לרכושו.

האישה פנתה שוב לבג"ץ, על מנת לקבל דיון נוסף, אל הבקשה לדיון נוסף הצטרפו ארגוני נשים, שאף הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט, כשחלק מטיעוניהם הוא הרצון להגדיר חיוב נאמנות בנישואין, כנוגד את 'תקנת הציבור'. הנשיאה חיות החליטה כי יתקיים דיון נוסף בבג"ץ בהרכב מורחב של תשעה שופטים. הדיון כאמור צפוי להתקיים בשבוע הבא.

ארגון 'תורת המדינה' ביקש להצטרף להליך המשפטי כידיד בית המשפט ונציגיו יטענו בדיון כי על בית המשפט העליון לפעול בהתאם לחוק ולקונצנזוס הישראלי הן ביחס למרכיב הנאמנות במשפחה, הן ביחס לחלוקת ממון והן ביחס לסמכות בתי הדין הרבניים.

בקשת ההצטרפות כידיד בית המשפט, של תורת המדינה >>

בבקשת ההצטרפות כידיד בית משפט נכתב בין היתר, כי: "א. על בית המשפט לבטל את הלכת השיתוף הספציפי או למצער לקבוע כי הלכת השיתוף הספציפי מיוסדת על רציונל הסכמי כדוגמת חוזה או מתנה. ב. לקבוע כי הדין האזרחי מאפשר מתן משקל לשיקולי נאמנותם המינית של בני הזוג במסגרת בחינת כוונת בני הזוג בשיתוף בנכס ספציפי. ג. לקבוע כי זכותו וחובתו של בית הדין הרבני לדון על פי המשפט העברי בבואו להכריע בסכסוך ממוני בין בני זוג".

הרב יעקב יקיר מארגון 'תורת המדינה': "'בג"ץ הבוגדת' נוגע בליבת הגדרת המשפחה בישראל, המשפחה היהודית היא פרויקט מוצלח של אלפי שנים, הציווי 'לא תנאף', מבסס את הנאמנות המינית בלב המשפחתיות, אנו קוראים לבג"ץ לאמץ את ערכי המשפחה היהודית ולא לפגוע בתא המשפחתי".

bottom of page