top of page
Books

המכון לדמוקרטיה – הגרסה התורנית

בישיבת בית אורות מוקם בית מדרש שנועד להתוות דרך תורנית רוחנית עבור מנהיגי הדור הבא. אלטרנטיבה למכון לדמוקרטיה? אולי.

ערוץ 7

י"ג באלול תשע"ד

האם קם בישיבת 'בית אורות' המתחרה התורני למכון הישראלי לדמוקרטיה? משיחה עם הרב יעקב יקיר, ר"מ בישיבת בית אורות ומרכז התכנית 'ללמוד את המדינה בעיון' נראה שהכיוון הוא בהחלט כזה.

התכנית העיונית תורנית שאותה מקים הרב יקיר מבקשת להציב למנהיגות הישראלית אפיקי חשיבה והלכי הנהגה המיוסדים על אדני תפיסתם התורנית של גדולי התורה בדורות האחרונים.

בראיון ליומן ערוץ 7 מסביר הרב יקיר כי כיום ברור שאין די רק בלימוד רוממות תחיית עם ישראל וחיבורה של תחייה זו אל הקודש אלא יש צורך לייצר כלים של הנהגה והתוויית מנהיגות, כמו גם בניין מנהיגים על פי בית המדרש של הרב קוק וברוחו של הרב חנן פורת ז"ל, מקים ישיבת 'בית אורות'.

"היום רבים מבינים שיש כוח בבית המדרש, כוח שנותן עוצמות להנהגה, אבל לא מספיקה האמונה בדרך. אנשים מגיעים למשרדים ותפקידים ומקבלים תכניות עבודה בתחומים שמעולם לא עסקו בהם ועליהם לבצע. כל תכנית עבודה שכזו מגלמת בתוכה עקרונות תרבותיים שלא בהכרח עניינם הפצת טוב ואמונה", אומר הרב יקיר המסביר את חשיבות הרעיון.

לדבריו יש להתוות דרך שממנה יהיה ברור לכל מנהיג שלתורה יש מה לומר בשיח ההנהגה הישראלית והדברים יילמדו ויפורסמו על ידי בית המדרש החדש כמו גם על ידי בתי מדרש נוספים של הציונות הדתית.

הרב יקיר מדגיש כי "אנחנו לא ממציאים את הגלגל", כלשונו. הוא מזכיר כי עם קום המדינה קמו גדולי תורה שחזו את הנולד וכתבו את משנתם הרוחנית תורנית הלכתית בנושאי מבנה המשטר, דיני עונשין, כלכלה, צבא, יחס למיעוטים, מוסר ועוד. בין הרבנים הללו נמנים הרב הרצוג, הרב גורן, הרב ישראלי, הרב עוזיאל ואחרים והמשנה הסדורה שהותירו אחריהם היא הבסיס ללימודי בית המדרש המתחדש כעת.

בדבריו מביע הרב יקיר תקווה שאכן מסגרת הלימוד המדוברת תהווה אלטרנטיבה לעמדות המדיניות ערכיות שמציגים מכונים אחרים כדוגמת המכון הישראלי לדמוקרטיה, מכונים המשפיעים בפועל על ההנהגה הישראלית.

הרב יקיר מזכיר כי התפיסות המוצגות על ידי המכונים השונים מושתתות לא פעם על אדני תפיסתו של נשיא העליון בעבר השופט אהרון ברק וברוח זו מקבלים מקבלי ההחלטות את הכרעותיהם. לטעמו דווקא האקטיביזם הרב של השופט ברק הוא שהוביל את השיח אל בית המדרש ולמעשה חייב את ההנהגה התורנית רוחנית להציב אלטרנטיבה ראויה, להעלות סוגיות ולהתוות דרך ברורה ומבוססת שתעמוד מנגד. "לאהרון ברק תרומה גדולה להתעוררות בבית המדרש", הוא אומר.

ומה באשר לאפשרות שהתעוררות זו בבית המדרש תקים עליה מתנגדים שיחזקו עוד יותר את גישתו של השופט ברק? הרב יקיר אינו חושש ומאמין שזהו מבנה הויכוח המוביל אל ליבה של האומה. לדבריו השאיפה בבית המדרש אינה להכריע אלא להשפיע והוא מקווה שהוויכוח שיתעורר בעקבות השיח בין האסכולות השונות יהיה ענייני ולא לגופו של אדם.

bottom of page