top of page
מאמרים

אודות

ארגון תורת המדינה הוקם בשנת תשע"ה, 67 למדינת ישראל. הארגון עוסק בעיצוב מדיניות ציבורית על פי התורה ומקדם מדיניות באמצעות לימוד, מחקר, חקיקה ויוזמות ציבוריות.
לארגון תורת המדינה שני תחומי פעילות מרכזיים: מכון מחקר ובית מדרש.

אודות

ארגון תורת המדינה הוקם בשנת תשע"ה, 67 למדינת ישראל. הארגון עוסק בעיצוב מדיניות ציבורית על פי התורה ומקדם מדיניות באמצעות לימוד, מחקר, חקיקה ויוזמות ציבוריות.
לארגון תורת המדינה שני תחומי פעילות מרכזיים: מכון מחקר ובית מדרש.


בית המדרש:
בבית המדרש לומדים בחורי ישיבה ואברכים. לבית המדרש מתודה לימודית חדשנית בשם: ערכים, תודעה, מדיניות. תכנית הלימוד כוללת לימוד עיוני ישיבתי ממקורות הגמרא תוך חשיפת עולם הערכים העומדים בבסיס הסוגיות. עולם הערכים התורני מעומת עם עולם הערכים של התרבות המערבית. העימות מייצר סולם ערכים רלוונטי ומציאותי.
הלומדים מקבלים העשרה בתחומי המחקר, הכתיבה, החשיבה האסטרטגית וההנהגה ממומחים, ומקבלים מלגת קיום.


מכון מחקר:
מכון המחקר מתרגם את הסוגיות הלמדניות לתודעה תרבותית והגדרות יסוד משפטיות המבוססות על התורה. המכון מפיק ניירות עמדה, מחקרים, פרסומים, יוזמות חקיקה ובלימת חקיקה, כנסים ציבוריים וקואליציות גופים.

bottom of page